Lestadiolaisyhteisöjen rakenne

Mauri Kinnunen:

(Julkaistu Teologisessa Aikakauskirjassa 4/2002)

1. Lestadiolaisuus uskonnollisena liikkeenä

Rovasti Lars Levi Laestadiuksen (1800 - 1861) nimeä kantava herätysliike sai alkunsa Ruotsin Lapissa vuonna 1844. Åselen seurakunnassa tarkastusmatkalla ollut Kaaresuvannon kirkkoherra Laestadius tapasi lukijaliikkeeseen kuuluneen saamelaisnaisen, jota hän kutsui myöhemmin Lapin Mariaksi. 1 Keskusteltuaan tämän kanssa Laestadius koki hengellisen murroksen, ja hänen saarnansa sekä toimintansa muuttuivat. Laestadiuksen kotiseurakunnassaan syntyi voimakas herätys. Se levisi muutamassa vuodessa ympäröiviin seurakuntiin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Lestadiolaisen herätyksen ulkonaiset piirteet tulivat pian tunnetuiksi kaikkialla, minne liike levisi. Näitä olivat ehdoton raittius, lukuharrastuksen nousu, käräjöinnin loppuminen ja väärintekojen korvaaminen. Uskonnollisia erityistunnuksia olivat niin sanotut liikutukset, ulkonaisen elämän parannuksen vaatimus, julkinen synnintunnustus ja suullisen synninpäästön eli "taivasten valtakunnan avainten" käyttäminen, ehtoolliskäyntien lisääntyminen sekä voimakas käännytysinto.

Lestadiolaisen alkuherätyksen alueeseen lasketaan kuuluviksi Ruotsista Kaaresuvannon, Jukkasjärven, Jällivaaran, Pajalan ja Ylitornion sekä Suomesta Enontekiön, Muonion, Turtolan ja Ylitornion pitäjät. 3 Siirtolaisten mukana liike saavutti 1860-luvun lopulla Amerikan mantereen ja 1880-luvulla se alkoi saada jalansijaa myös Virossa ja Venäjällä. Varsin nopeasti viranomaiset sekä Ruotsissa, Suomessa että Norjassa kiinnostuivat herätyksestä. Varsinkin Kautokeinossa syksyllä 1852 tapahtuneiden levottomuuksien jälkeen tarkkailtiin liikettä. Herätyksen leviäminen Vienan ja Aunuksen Karjalaan sekä Pietarin ympäristöön aiheutti ajoittain huolestumista myös venäläisten virkamiesten keskuudessa. 4

Lestadiolaisuuden nopean leviämisen mahdollistivat osittain yhteiskunnalliset muutokset. Konventikkeliplakaatin poisto vapautti maallikkojen seuratoiminnan. Elinkeino- ja muuttovapauden säätäminen poistivat esteitä maan sisäiseltä muuttoliikkeeltä. Lisäksi nälkävuodet 1867 - 1868 pakottivat laajat ihmismäärät liikkeelle. Tällöin lestadiolaisuuden kanssa kosketuksiin joutuneilta alueilta vaelsi suuret määrät väestöä Etelä- ja Kaakkois-Suomeen tuoden mukanaan lestadiolaisuuden siemeniä. Liikenneyhteyksien parantuminen, mm. rautateiden rakentaminen, edisti liikkeen leviämistä lähes koko Suomen alueelle. Käynnistynyt siirtolaisuus levitti herätysliikettä yhä uusille alueille.

Laestadiuksen toimintaan kuului kiinteästi raittiustyö. Hän oli perustanut raittiusseuran Kaaresuvantoon 1843. Heikon alkumenestyksen jälkeen tämä sai uutta puhtia Laestadiuksen Åselen matkan jälkeen. Uskonnollinen herätys toimi samalla raittiusherätyksenä. Laestadius oli nähnyt sekä perhepiirissään että seurakuntalaistensa keskuudessa viinan kirot. Siksi ehdottoman raittiuden korostamisesta ja viinan seurausten kauhistelusta tuli keskeinen Laestadiuksen saarnojen aihe. Raittiuden vaatimus on yhä tänä päivänä lestadiolaisuuden keskeinen tunnusmerkki huolimatta muun yhteiskunnan tapakulttuurissa tapahtuneista muutoksista. 5

Herätysliikkeen ja evankelisluterilaisen kirkon suhteisiin sisältyi alusta alkaen voimakkaita jännitteitä. Vaikka herätys sai alkunsa kirkon sisällä, sen toiminta oli vapaata sekä seurakuntarajoista että muodollisista pätevyysvaatimuksista. Koska jokaisella herätykseen liittyneellä oli "Pyhän Hengen pappeus", ei papistolta tai kruunun virkamiehiltä kyselty lupia hartaustilaisuuksien pitämiseen. Tämä johti väistämättä kahnauksiin sekä kirkollisen että maallisen virkavallan kanssa. Papisto ja varsinkin Kuopion hiippakunnan piispa Gustaf Johansson ottivat tehtäväkseen lestadiolaisuuden kitkemisen seurakunnista. Tämä ei onnistunut, sillä rahvas tuki maallikkoliikettä, joka oli protesti etäisiä ja virkavaltaisia pappeja vastaan. Lestadiolaisuus onkin ollut alusta lähtien kansanliike. Sen voimana on ollut kansanmiesten ja -naisten omaehtoinen aktiivisuus. Sielunhoidossaan, kokoustoiminnassaan ja opetuksessaan se on toiminut itsenäisesti ilman kirkon holhousta. Tämä on osaltaan johtanut syytöksiin eksklusiivisesta (muut pois sulkevasta) seurakuntaopista. Syyte ei ole ollutkaan aiheeton. Niin kansankirkon papit kuin muiden herätysliikkeiden edustajat eivät ole kelvanneet lestadiolaisille rippi-isiksi eikä avaintenvallan käyttäjiksi. Parannuksen vaatimus on esitetty myös heille. 6

Liikkeen omavaraisuus on johtunut sekä Raamatun tulkinnasta että liikkeen lähtökohdasta. Laestadiuksen käyttämä sielunhoito merkitsi uskovien yhteisön korostumista. Oppi uskovissa asuvasta Pyhästä Hengestä innoitti heränneitä käännytystoimintaan ja loi selvät rajat "kristittyjen" ja "suruttomien" välille. Liikkeen käsityksen mukaan taivasten valtakunnan avaimet on annettu uudestisyntyneitten ihmisten muodostamalle seurakunnalle, sen jokaiselle jäsenelle. Seurakunnan jäseneksi tullaan päästösanan uskomisella. Jokainen "elävä kristitty" on Pyhän Hengen pappi riippumatta siitä, onko hän virkapappi vai maallikko, saarnaaja vai sanankuulija, mies vai nainen. Näin maallikkovaltainen yhteisö on käyttänyt avaimia, jotka ovat vanhastaan kuuluneet papeille. Koska parannus on edellyttänyt Pyhän Hengen papin läsnäoloa, lestadiolaisuus on levinnyt vain henkilökontaktien välityksellä. Tämä kaikki on ollut osa lestadiolaisuutta muovannutta identiteettiä ja erottanut sen kirkon yleisistä virtauksista ja muista herätysliikkeistä. 7

Hengellinen pappeus ja eksklusiivinen seurakuntanäkemys ovat aiheuttaneet ulkopuolisten taholta syytöksiä hengellisestä ylpeydestä. Lestadiolaisen liikkeen pohjana on yhteinen herätyksen kokemus, yhteiset opilliset peruskatsomukset ja käytännöllisen toiminnan tavoitteet. Liikkeessä oli kuitenkin alusta alkaen erilaisia opillisia virtauksia. Käsitykset kumpusivat toisaalta siitä uskonnollisesta perinteestä, jonka pohjalta liike oli syntynyt, toisaalta sitä muovasivat Laestadiuksen toiminta, hänen saarnakarttansa ja myöhemmin painetut postillansa. Laestadiuksen postilloja luettiin seuroissa pitkälle 1900-luvun puolelle kaikissa lestadiolaissuunnissa. Traditio jatkuu yhä esikoislestadiolaisuudessa.

Liike on ollut ympäristöstään selvästi erottuva, omaa profiiliaan ylläpitävä ja herättänyt alkuajoista lähtien huomiota askeettisuudellaan ja karuudellaan. Laestadiuksen käyttämä kieli ja hänen monet opilliset peruslinjauksensa heijastuvat edelleen selkeinä toiminnassa. Koska Laestadius oli lähinnä herätyssaarnaaja, jäivät monet opilliset asiat hänen julistuksessaan vähälle huomiolle tai monitulkintaisiksi. Herätysliikkeen sisälle jäi alkuajoista lähtien elämään erilaisia käsityksiä esimerkiksi sakramenttien luonteesta ja seurakuntaopista. Nämä ovat johtaneet ajoittain kuohuntaan ja jakautumisiin liikkeen sisällä, kun liikkeen sisäisissä erimielisyyksissä ovat vastakkaiset puolet voineet oikeutetusti vedota Laestadiuksen saarnoihin ja kirjoituksiin. 8

Lestadiolaisuutta käsitellään julkisuudessa pääosin yhtenä kokonaisuutena, vaikka liike on 1800-luvun lopulta lähtien kärsinyt lukuisista hajaannuksista. Merkittävin niistä tapahtui 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tällöin liike hajosi kolmeen ryhmään; uusheräykseen, vanhoillislestadiolaisuuteen ja esikoislestadiolaisuuteen. 2000-luvun alussa toimii ainakin 18 lestadiolaisryhmää. Alttius yhä uusille hajaantumisille onkin lestadiolaisuuden kirous. Toisaalta voidaan esittää kysymys, oliko laajalle alueelle levinneen liikkeen yhdessä pitäminen käytännössä sula mahdottomuus? Levitessään useiden valtakuntien ja toisistaan poikkeavien perinnekulttuurien alueille lestadiolaisuus pyrki sekä sopeutumaan paikalliseen perinteeseen että säilyttämään oman identiteettinsä. Koska liike samalla omaksui vaikutteita ympäröivistä kulttuuriperinnöistä, se sai vähitellen toisistaan poikkeavia painotuksia leviämisalueensa eri puolilla. Kun yhteiskunnassa tapahtui väistämättä muutoksia, reagoitiin niihin eri tavalla eri alueilla. Hajaannusaltiutta selittää osittain myös eksklusiivinen seurakuntaoppi. Kun painotuserot alkoivat luoda jännitteitä liikkeen sisälle, alettiin opillisesti eri tavoin ajattelevia seurakuntaopin pohjalta vähitellen rajata yhteisön ulkopuolelle. Liikkeen sisälle kehittyi vähitellen kolme keskusta: Jällivaaran seutu (esikoislestadiolaisuus) ja Lannavaara (vanhoillislestadiolaisuus) Ruotsin Lapissa sekä Kittilä (uusheräys) Suomessa. Suuntien järjestäytyminen alkoi vuonna 1906, jolloin vanhoillislestadiolaiset järjestivät saarnaajain kokouksen Oulussa. Kokouksessa perustettiin Lähetystoimen Päätoimisto, josta vähitellen kehittyi SRK. Uusheränneet perustivat seuraavana vuonna organisaatiokseen Suomen Lähetysseuran Lestadiolaisen Haaraosaston ja esikoiset järjestäytyivät vähitellen Lahden juhannusseurojen ympärille. Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa (Suomessa n. 80 %) lestadiolaisista kuuluu vanhoillislestadiolaisuuteen. Herätysliikkeen sisäiset ristiriidat ovat ajoittain saaneet laajasti julkisuutta tiedotusvälineissä muovaten samalla liikkeen julkisuuskuvaa kielteiseksi. 9

Rigorismi niin opillisissa kuin tapakulttuuriin liittyvissä asioissa onkin ollut eräs lestadiolaisuuden tunnus. Syntyessään Fennoskandian äärimmäisessä perukassa herätysliike omaksui ympäröivän tapakulttuurin normit. Pohjan perillä monet rintamaiden arkipäiväiset esineet ja asiat olivat ylellisyyttä ja kerskaa. Ristiriitaa herätysliikkeen ja yhteiskunnan välille syntyi varsin pian, kun periferian tapakulttuuria siirrettiin rintamaiden lestadiolaisyhteisöihin. Lestadiolaisuus asennoitui alusta alkaen joko varauksellisesti tai kielteisesti uusiin aate- ja kulttuurivirtauksiin, esineisiin ja keksintöihin. Ne on nähty joko turhina tai niiden on pelätty "vieroittavan ihmistä Jumalasta ja haittaavan uskonkilvoitusta". Vaikka varauksellisuus ja konservatiivisuus ovat pitäneet herätysliikkeen vapaana hetkittäisistä muotivirtauksista ja luoneet liikkeeseen jäntevyyttä, ne ovat osaltaan luoneet lestadiolaisista kuvaa kummajaisina. 10

Vaikka lestadiolaisuus on suhtautunut varauksellisesti moniin kulttuurin ilmenemismuotoihin, se on ollut innoituksen lähteenä varsinkin kirjallisuudessa ja musiikissa. Lestadiolaisella laulu- ja virsiperinteellä on keskeinen osuus nykyisessä luterilaisen kirkon virsikirjassa. Useilla Suomen eturivin kirjailijoilla on tai on ollut lestadiolaistausta ja muutamat kuuluvat liikkeeseen edelleen. Asennoituminen eri kulttuurimuotoihin vaihtelee lestadiolaisryhmittäin. Kielteisintä asenne on tanssiin, teatteriin, elokuviin, opperaan ja viihdemusiikkiin.

Lestadiolaisuudella on ollut keskeinen asema suomen kielen säilymisessä suomalaissiirtolaisten keskuudessa. Pitkälti 1950-luvulle saakka oli suomi pääasiallinen kieli Pohjois-Amerikan lestadiolaisseurakunnissa. Suomen kieli säilytti vahvan aseman pitkään myös Ruotsin meänkielisten ja Norjan kveenien keskuudessa juuri lestadiolaisuuden ansiosta. Monilla alueilla lestadiolaisuudesta tuli etninen uskonto. Uskonnollisen funktion lisäksi se piti yllä etnistä yhteenkuuluvuutta. Amerikassa, Norjassa ja myös Muurmannin rannikolla se johti lestadiolaiseen yhtenäiskulttuuriin suomalaisen vähemmistön keskuudessa. 11

Lestadiolaisuus on koko olemassaolonsa ajan ollut hyvin yhteisöllinen liike. Yhteisöllisyyttä ylläpiti vilkas seuratoiminta ja eksklusiivinen seurakuntakäsitys. Liikkeen normisto, joka yhä enemmän ja enemmän on luonut rajaa uskovien ja suruttomien välille, on auttanut yhteenkuuluvuuden tunteen syntymistä ja säilymistä. Oma rikas lauluperinne ja runsaan sadan vuoden aikana saarnakoodiksi muovautunut "kaanaan kieli" luovat omalta osaltaan turvallisuuden tunnetta. Lestadiolaisuus muodostaakin tänä päivänä pienoiskulttuurin, jolla on omat kirjoittamattomat ja kirjoitetut sääntönsä ja tapansa. Yhteisön jäsenet tietävät vaistomaisesti mm. , miten uskovan tulee pukeutua ja käyttäytyä, millaiset mielipiteet ovat arvostettuja ja millaiset hylättäviä. Onpa erästä lestadiolaisryhmää "esikoislestadiolaisia" verrattu Pohjois-Amerikan amisheihin. Yhteisön jäsenillä on siis selkeät rooliodotukset, joita ryhmän jäsenet kohdistavat toisiinsa. 12

Lestadiolaisuuden itsemäärittelyssä mielletään myönteisiin arvoihin mm. lakien noudattaminen, yhteisöllisyys, hyvä työmoraali ja aviouskollisuus. Uskonnollisessa kentässä ammattiylpeys perustuu taivaan valtakunnan avainten hallussapitoon. Usko, että nimenomaan tämä uskovien joukko on Kristuksen vertauksissaan kuvaama "lammashuone" antaa lestadiolaisille myönteistä itsetuntoa.

Liikkeen pääuomille, vanhoillislestadiolaisuudelle, esikoislestadiolaisuudelle ja osittain myös rauhansanalaisuudelle on tunnusomaista nykyään, että ne kasvavat lähinnä sisältä päin. Liikkeiden jäsenet ovat säilyttäneet hengellisen identiteettinsä perheittäin. Yhä enemmän voidaankin puhua perhe- ja kasvatuskristillisyydestä. Herääkin kysymys: Onko lestadiolaisuus nykyisin pikemminkin perinne- kuin herätysliike?

Tässä artikkelissa tarkastelen lestadiolaisyhteisöjä 1800-luvulla käyttäen apuna lisensiaatintutkimustani Viipurin läänin lestadiolaisuus 1870-1912 ja professori Pekka Raittilan teosta Lestadiolaisuuden matrikkeli ja bibliografia. Lestadiolaisuuteen "suuren hajaannuksen" jälkeen perehdyn materiaalina vanhoillislestadiolaisuuden puhujaluettelot sekä Lappeenrannan Rauhanyhdistyksen jäsenluettelot.

2. Periferian elämänarvot rintamaille

Ruotsin Lapissa alkanut herätys saapui eteläiseen Suomeen 1860-luvun lopulla. Tällöin liikkeen yhtenäinen kannatusalue ulottui Pohjanlahden rannikolla Kalajoelle saakka.1 Yksittäisiä kannattajia ja kannattajaryhmiä lienee ollut tämän rajan eteläpuolellakin. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata koettelivat suuresti vuosikymmenen lopun nälkävuodet, ja väestöä vaelsi alueelta Etelä- ja Kaakkois-Suomeen paremman toimeentulon toivossa. Heidän joukossaan oli jonkin verran myös lestadiolaisia.

Herätysliikkeen saatua vahvan jalansijan sekä Keski- että Pohjois-Pohjanmaalla joutuivat etelään muuttaneet tekemisiin lestadiolaistuneiden sukulaistensa kanssa häiden, hautajaisten ja sukulaisvierailujen yhteydessä. 2 Nälkävuosien alkuun panemalla muuttoliikkeellä lieneekin ollut tärkeä merkitys lestadiolaisuuden leviämisen alkuvaiheessa. Etelä-Suomessa muodostuivat kaupungit liikkeen säteilykeskuksiksi. Ruotsin periferiassa syntynyt herätys saapui ensin eteläisen Suomen asutuskeskuksiin leviten vähitellen ympäröivälle maaseudulle. 3

Monet suuret rakennushankkeet kaupungeissa sekä ennen kaikkea rautatierakennustyömaat olivat lestadiolaisuuden leviämiskanavina. Rakennusalan ammattimiehet olivat erittäin vahvasti edustettuina Etelä-Suomen lestadiolaissaarnaajien joukossa. Samoin muitten käsityöläisten osuus oli merkittävä. Sen sijaan maaseudun talollisväestöä oli heidän keskuudessaan yllättävän vähän. 4 Niinpä esimerkiksi Helsingin lestadiolaisyhteisö koostui varsinkin alkuvaiheessa liikkuvasta väestöstä. Siihen kuului työläisiä, rakennusmiehiä, sotilaita, merimiehiä, palkollisia ja käsityöläisiä. Myös rakennusurakoitsijoiden ja -mestareiden osuus oli merkittävä. Vuonna 1889 miespuolisista jäsenistä runsas kolmannes oli rakennusalan ammattimiehiä. 5 Lestadiolaiset rakennusmestarit pyrkivät hankkimaan urakoita myös muualta Etelä-Suomesta. Ainakin Lappeenrannan varuskuntarakennusten urakoinnista oli samalla kertaa kilpailemassa useita lestadiolaisia urakoitsijoita. Voipa joidenkin urakoiden kohdalla puhua eräänlaisesta lestadiolaisten luomasta hintakartellista. 6

Mikä selittää eteläisen Suomen lestadiolaisten keskuudessa nimenomaan rakennustyöväestön voimakkaan edustuksen? Ensinnäkin lestadiolaisuus on hyvin yhteisöllinen liike. Lestadiolaisseurakuntaan liitytään suullisten ns. päästönsanojen kautta, kun yhteisön jäsen julistaa synninpäästön seurakuntaan liittyvälle. Siis yhteisöön liittymiseen tarvitaan henkilökohtainen kontakti lestadiolaiseen. Herätyksen eteneminen yhtenäisenä uomana etelään oli pysähtynyt Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa aikaisempien uskonnollisten liikkeiden vastustukseen. Sekä evankelisuus että herännäisyys muodostivat paikoittain ylipääsemättömän vallin. Leviäminen eteläiseen Suomeen tapahtuikin hyppäyksittäin. Pohjolan kristillisyyden viestintuojina olivat lähinnä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta muuttaneet rakennustyömiehet ja käsityöläiset. He levittivät työyhteisöissään uutta oppia. Sekä Keski- että Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulta oli jo vähintään sadan vuoden ajan kuljettu sekä laivan- että talonrakennustöissä aina Pietaria myöten. Vaikka monet pohjalaiset rakennusalan ammattimiehet palasivat muutaman vuoden kuluttua kotiseuduilleen, oli heidän julistamansa lestadiolainen oppi saanut jalansijaa myös Etelä-Suomesta ja muualtakin kotoisin olleiden työtovereiden parissa.

Lestadiolaisuuden leviämistä tiettyjen ammatinharjoittajien keskuudessa kuvaa hyvin Pietarin suomalaisten luonnehdinta lestadiolaisuudesta: "Se on suutarien usko". Tiivis uskonnollinen yhteisö tarjosi tavallaan myös "turvasataman" kaupunkeihin ja taajamiin muuttaneille maaseudun tilattomille, jotka hakivat paikkaansa muuttuneessa ympäristössä ja uusissa oloissa.

Lestadiolaisyhteisössä merkittävässä asemassa olevien saarnaajien ammatit poikkesivat 1800-luvulla selvästi muusta väestöstä. Käsityöläiset olivat huomattavasti yliedustettuina. Vaikka herätysliike syntyi Lapin perukoilla ja levisi muuttoliikkeen myötä eteläiseen Suomeen pohjoisesta, eivät Lapista ja Pohjanmaalta kotoisin olleet nousseet mitenkään merkittävään rooliin Etelä-Suomen lestadiolaisyhteisöissä. Etelä-Suomen lestadiolaissaarnaajista (141) oli vain vähäinen osa (13) syntyisin Oulun läänin alueelta, eikä kukaan heistä ollut syntynyt nykyisessä Lapin läänissä. Saarnaajissa oli eniten Turun ja Porin läänin alueella syntyneitä(19), erityisesti sen pohjoisosassa Satakunnassa. 7 Toiseksi eniten heitä oli Viipurin läänistä (15 saarnaajaa). Muut Etelä-Suomen lestadiolaissaarnaajat olivat syntyneet seuraavissa lääneissä: Vaasan lääni (12), Hämeen lääni (10), Mikkelin lääni (8),Uudenmaan lääni (5) ja nykyinen Keski-Suomen lääni (5). Yksi saarnaaja oli syntyisin Pohjois-Karjalasta ja Ruotsista. 8
Herätysliike onnistui siis rekrytoimaan saarnaajansa pääosin paikallisen väestön keskuudesta, mutta kuitenkin varsin rajatusta joukosta.

Taulukko 1 Etelä-Suomessa 1800-luvulla asuneiden ja toimineiden lestadiolaissaarnaajien ammattijakauma 9
Ammattiryhmä kpl %
Rakennusalan ammatit 10 21 15
Käsityöläiset 11 26 18
Muu työväestö 12 18 13
Talollisväestö 13 21 15
Rengit, vuokraviljelijät ja muut maaseudun tilattomat 14 26 18
Virkamiehet, työnjohto yms 15 9 6
Yrittäjät (muut kuin rakennusurakoitsijat) 16 12 9
Muut 17 8 6
Yhteensä 141 100

3. Viipurin läänin lestadiolaisyhteisöt 1800-luvulla

Lestadiolaisten sosiaalista taustaa 1800-luvulla selvitetään tässä perehtymällä lähinnä Lappeenrannan ja Lappeen lestadiolaisyhteisöihin. Muiden Viipurin läänin paikkakuntien lestadiolaisten yhteiskunnallisesta asemasta ja ammateista on vain joitakin hajahuomioita. Koko Viipurin lääni muistutti yhteiskunnalliselta rakenteeltaan paljon Oulun lääniä. Sekä loisväestön että torpparien osuus oli vähäinen. Reilu enemmistö kuului talollisiin. Tilojen koko sen sijaan oli pienempi kuin maassa keskimäärin, mutta Pietarin tarjoamat sivuansiomahdollisuudet kompensoivat tämän. 1

Lappeen Haapajärven ja Simolan kylien lestadiolaisyhteisöt koostuivat 1800-luvulla miltei yksinomaan talollisväestöstä. Saimaan kanavan varressa lestadiolaisten joukko ei ollut yhtä, homogeeninen, vaan siellä asui yksi lestadiolainen säätyläisperhe (Fagerlundit) sekä rippikirjassa läksiäisiksi ja mökkiläisiksi merkittyjä henkilöitä. Osa kuului myös talollisväestöön. 2 Savitaipaleella ja Taipalsaarella olivat pitäjien lestadiolaiset niin ikään pääosin talollisväestöä. 3 Kun maaseutukylien lestadiolaiset olivat miltei poikkeuksetta kotiseudullaan syntynyttä talollisväestöä, olivat Lappeenrannan kaupungissa ja sitä ympäröineissä esikaupungeissa asuneet herätysliikkeen jäsenet hyvinkin kaukaa muuttanutta maaseudun tilatonta väestöä. Taulukkoon 2 on Lappeenrannan seudun lestadiolaiset ryhmitelty sen mukaan, missä läänissä he olivat syntyneet. Siitä ilmenee, että huomattava osa oli kotoisin Viipurin läänin ulkopuolelta. Sekä Mikkelin että Kuopion lääneissä syntyneiden osuus nousi yli kymmenen prosentin. Heistä yhdessä Vaasan läänin keskisuomalaisista pitäjistä muuttaneiden kanssa muodostui kaupungin lestadiolaisyhteisö.4 Kaupungin ja maaseudun seuratoiminta oli maantieteellisistä syistä eriytynyttä. Sekä Haapajärvellä että Saimaan kanavan varressa kokoonnuttiin joka pyhä omiin hartaustilaisuuksiin kaupungin rukoushuoneella pidettyjen seurojen lisäksi. Eriytyneellä seuratoiminnalla ja toisistaan poikkeavalla sosiaalisella rakenteella saattoi olla merkittävä osuus hajaannuksessa 1900-luvuna alussa 5

Taulukko 2 Lappeenrannan seudun lestadiolaisyhteisöjen koostumus 1800-luvun lopulla syntymäläänin mukaan 6
Lääni kpl %
Viipurin lääni 70 57
Kuopion lääni 16 13
Mikkelin lääni 14 11
Vaasan lääni 11  
Oulun lääni 7 6
Hämeen lääni 2 2
Uudenmaan lääni   2
Yhteensä 122 100,0

Rakennustoiminta oli merkittävä herätysliikkeeseen kuuluneiden työllistäjänä (taulukko 3). Tähän löytyy luonnollinen selitys siitä, että Lappeenrannassa alkoi 1880-luvun lopulla laajamittainen varuskunnan rakentaminen jatkuen pitkälle 1890-luvulle. Tämä keräsi seudulle suuret määrät rakennustyöväestöä. Varuskuntarakentamisen loputtua aloitettiin puunjalostusteollisuuden rakentaminen. Lestadiolaisuus olikin siis rakennustyöväestön ja käsityöläisten joukkoliike. Vuosisadan lopulla virkamiesten ja kauppiaitten osuus lestadiolaisuuden kannattajissa oli vielä vähäinen, joskin vuosisadan vaihteeseen tultaessa useat muurarit ja työmiehet alkoivat yhä enemmän harjoittaa pienimuotoista urakointia ja kauppiastoimintaa. Vaikka talollisia oli eniten, osoittaa heidän osuutensa jääminen runsaaseen kolmannekseen, ettei lestadiolaisuus ainakaan Lappeenrannan seudulla ollut talonpoikainen liike. 7

Taulukko 3 Lappeenrannan seudun lestadiolaisyhteisöjen miespuolisten jäsenten ammatillinen jakauma
Ammatti kpl %
Talolliset 25 34
Rakennusalan ammatit 8 15 21
Muu työväestö 9 13 18
Käsityöläiset 10 8 11
Virkamiehet, kauppiaat 11 7 10
Ei tietoa 4 6
Yhteensä 72 100

Rakennusmiesten ja käsityöläisten vanhemmat olivat yleensä kuuluneet maaseudun tilattomaan väestöön, ja rippikirjassa heidät on merkitty työmiehen, läksiäisen (loisen) tai torpparin pojiksi. Huolimatta vaatimattomasta taustastaan jotkut heistä nousivat kuitenkin varsin nopeasti hyvään taloudelliseen asemaan. Taloudellisen nousun selittävät säännölliset elämäntavat ja työmoraali. Esimerkiksi vuoden 1900 veroluettelon mukaan oli Lappeenrannassa kaksi suhteellisen varakasta lestadiolaista liikkeenharjoittajaa: suutari, kenkätehtailija Pekka Kinnunen ja levyseppä Aleksanteri Kumpulainen. Heidän verotetut tulonsa olivat moninkertaisia, 3200 - 4200 markkaa (vuoden 2001 rahassa 11540 - 15150 euroa), verrattuina muiden yhteisön jäsenten tuloihin, jotka kyseisenä vuonna olivat 600 - 800 markkaa (vuoden 2001 rahassa 2160 - 2890 euroa). 12 Taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman nousu näyttää olleen sidoksissa myös uskonnollisen arvovallan kasvamiseen, sillä molemmat toimivat lestadiolaisyhteisön saarnaajina ja johtajina. Vuosisadan vaihteen hajaannuksissa he valitsivat lestadiolaisuuden eri ryhmittymät. Aleksanteri Kumpulaisesta tuli narvalaisuuden johtaja ja Pekka Kinnusesta yksi uusheräyksen keskeisistä vaikuttajista. 13

Viipurin suuren lestadiolaisyhteisön sosiaalisesta tai ammatillisesta koostumuksesta on tehtävissä lähteiden rajallisuuden takia vain joitakin hajahuomioita. Rauhanyhdistystä Viipuriin perustamassa olleiden henkilöiden ammatit löytyvät perustamisasiakirjoista. 14 Samoin joidenkin henkilöiden ammatti käy selville muistokirjoituksista. Yhteisön koostumus näyttää samanlaiselta kuin Lappeenrannassa. Niistä kahdestakymmenestäneljästä henkilöstä, joiden ammatit on tunnistettu, viisi toimi räätälinä,

kolme suutarina ja viisi rakennusalan ammattimiehenä. Yhteisöön kuului lisäksi kauppiaita (3), työnjohtaja, ajuri, kirjansitoja, kivenhakkaajaliikkeen omistaja, talonomistaja, poliiseja sekä työmiehiä. Kahdenkymmenenviiden lestadiolaisyhteisön jäsenen syntymäpitäjä on selvillä. Heistä kymmenen oli syntynyt Viipurin läänin, kuusi Kuopion läänin, neljä Oulun läänin alueella ja kolme Mikkelin läänin alueella. 15

Räisälän että Uukuniemen lestadiolaisyhteisöt näyttävät koostuneen lähinnä talollisväestöstä. Haastattelutiedot kertovat, että näin oli useissa muissakin pitäjissä. 16 Sen sijaan Koivistolla kuului herätysliikkeeseen paljon myös tilatonta väestöä. Raja tilallisväestön ja tilattoman väestön välillä oli pitäjässä kuitenkin merkityksetön, koska maanviljelyksellä oli huomattavasti vähäisempi merkitys kuin kalastuksella, merenkululla, laivanrakennuksella sekä Pietarin tarjoamilla sivuansiomahdollisuuksilla. Koiviston saaren Ingerttilän kylästä kotoisin ollut Aune Mannonen onkin todennut osuvasti kylän väestöstä: "Kaikki samallaissii saarelaissii"17 Talollisväestöön kuuluneet olivat varakkuudeltaan keskitasoa. Suurtilallisia ei herätysliikkeeseen juurikaan kuulunut, eivätkä mahdolliset varallisuuserot tulleet esille muussa kuin siinä, että varakkaimmat talot yleensä majoittivat ja ruokkivat seuravieraat isompien seurojen yhteydessä. 18

4. Lestadiolaissaarnaajat 1900-luvulla

Uskonnollisissa yhteisöissä keskeisessä asemassa ovat uskonnollisten toimitusten ja rituaalien ylläpitäjät ja toimittajat. Lestadiolaisuudessa tässä tehtävässä ovat saarnaajat. Myös liikkeeseen kuuluvat papit toimivat yhdessä maallikkosaarnaajien kanssa seuroissa seurapuhujina. Lestadiolaisuuden levitessä uusille alueille liikkeen saarnaajat rekrytoitiin usein varsin nuorista herätykseen liittyneistä miehistä. Vain herätyksen alkuvaiheessa myös joitakin naisia nousi saarnaajan tehtäviin. 1 Toinen vaihe, jolloin lestadiolaisyhteisöt "siunasivat" uusia saarnaajia, liittyy uskonnollisten herätysten aikoihin. Näitä oli Suomen vanhoillislestadiolaisuudessa 1920- ja 1930-luvuilla, sotien jälkeen 1940-luvun lopulla ja 1960-luvulla. Tämän jälkeen ei missään lestadiolaisuuden haarassa ole ilmennyt suuria herätyksiä.

Uusien saarnaajien tarvetta syntyy myös hajaannusten jälkeen, kun tarvitaan "väärään joukkoon" menneiden saarnaajien tilalle uusia. Lisäksi liikkeen sisäiset taistelutilanteet nostavat esille uusia mielipidevaikuttajia, joista ainakin osa myöhemmin asetetaan saarnaajan tehtävään. Osa vanhemmista saarnaajista syrjäytyy murrosaikana joko opillisen horjumisen tai syrjäänvetäytymisen seurauksena. Niinpä herätysliikkeen murrosajat ovat selkeästi näkyvissä saarnaajien ikärakenteessa. Herätysten tai murrosaikojen jälkeen nuorten saarnaajien osuus on suurin. Mikäli liikkeen toiminta on vakaata, ei uusien saarnaajien asettamistarvetta synny kuin vanhojen saarnaajien kuollessa ja saarnaajien keski-ikä nousee. Taulukkoon 4 on koottu yhteenveto lestadiolaissaarnaajien ikärakenteesta poikkileikkausvuosilta 1900, 1934, 1970, 1980, 1990 ja 2000. 2

1800-luvun lopulla herätysliike oli kriisissä, ja se näkyy myös liikkeen saarnaajien koostumuksessa. Leviäminen oli pääosin pysähtynyt, ja lestadiolaisuus oli monilla paikkakunnalla jopa taantunut tai sen kannatus oli vakiintunut. Uudet herätykset eivät nostaneet enää nuoria saarnaajia ja "puhuvaisten miesten" keski-ikä oli noussut. Oli tultu eräänlaiseen noidankehään. Saarnaajien vanhetessa he myös väsyivät ja nuoruuden "palava into" hiipui. Kuitenkin herätysten leviäminen ja kasvaminen olisi vaatinut uusia, tuoreita ja palavasieluisia saarnaajia. Tässä tilanteessa Kittilän lestadiolaisyhteisöstä alkanut eräänlainen lestadiolaisuuden puhdistusliike "uusheräys" sai aikaan liikkeen lopullisen hajoamisen. Kaikissa hajaannuksen seurauksena syntyneissä ryhmissä asetettiin uusia miehiä saarnaajan tehtävään, ja heidän keski-ikänsä nuorentui selvästi.

Vuoden 1934 vanhoillislestadiolaisuuden puhujaluettelo laadittiin hajaannuksen tunnelmissa, kun rauhansanalaisuudeksi myöhemmin nimetty ryhmittymä oli eroamassa liikkeen pääuomasta. Saarnaajien ikärakenteessa on näkyvissä 1920- ja 1930-lukujen herätysten aikaansaama puhujien nuortuminen. Lisäksi miltei kaikki 1870-1880-lukujen herätyksissä saarnaajan tehtäviin asetetut olivat tuossa vaiheessa jo kuolleet. Vuoden 1970 puhujaluettelo kertoo ikärakenteen pysyneen lähes samanlaisena kuin vuonna 1934. Välissä olivat olleet sotavuodet, sotavuosien jälkeiset herätykset sekä vuoden 1960-1961 ns. pappislinjan erkaantuminen. Kun noin kaksi kolmannesta vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluneista papeista oli eronnut liikkeen pääuomasta, korostui herätysliikkeen maallikkoluonne entisestään. Herätysliikkeen julkisuuskuva oli saanut kolauksen ja kirkon ja vanhoillislestadiolaisuuden suhteissa palattiin tilanteeseen, joka oli vallinnut ennen 1920-lukua. Toisaalta 1940-luvun lopulla ja 1960-luvulla tapahtuneet herätykset olivat nostaneet myös vereksiä voimia saarnaajan tehtäviin.

Vuoden 1980 puhujaluettelossa näkyvä reilu nuorten saarnaajien osuuden kasvu selittyy sillä voimakkaalla murroksella, joka tapahtui vanhoillislestadiolaisuudessa 1976-1979. Siinä oli kysymys dogmaattisten seikkojen ohella myös siitä ahdistuksesta, joka syntyi syrjäseutujen kylissä, kun väki muutti Ruotsiin, pellot paketoitiin ja samaan aikaan uudet anglosaksiset muoti- ja aatevirtaukset levisivät syrjäisimpiinkin kyliin television ja muiden tiedotusvälineiden välityksellä. Keskiolut vapautui, aborttilainsäädäntö liberalisoitiin, poliittinen radikalismi oli suosiossa ja yhtenäinen peruskoulu toteutettiin. Se talonpoikainen "lintukoto", yhtenäiskulttuuri, jossa lestadiolaisväritteiset maalaiskylät varsinkin Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla olivat eläneet vuosikymmeniä, oli mennyttä. Uuden tilanteen edessä oltiin hämmennyksissä. Herätysliike joutui julkisissa tiedotusvälineissä voimakkaan ryöpytyksen kohteeksi. Tämä aiheutti joksikin aikaa liikkeen käpertymisen itseensä. Liikkeen kannattajat tunsivat itsensä pilkatuiksi ja vihatuiksi. Samalla se toisaalta yhdisti liikkeeseen kuuluvia entistä tiiviimmin toisiinsa. 3 Noina kuohunnan vuosina osa vanhoista saarnaajista syrjäytyi tehtävästään, ja tilalle kohosi nuorehkoja miehiä. Samalla alkoi voimakas saarnaajien määrän kasvu. Kasvua selittää myös uusien toimintamuotojen käyttöönotto. Samalla kun ympäröivä maailma koettiin yhä nopeutuvan muutoksen keskellä uhkaksi, haluttiin luoda vilkastuneella toiminnalla ja uusilla toimintamuodoilla eräänlainen lestadiolainen turvasatama "maailman pahuutta" vastaan. 4

Noin vuodesta 1980 alkaen lestadiolaisuus on elänyt varsin rauhallista aikaa. Liike on selvästi avautunut ja sen keskuudessa on käyty kriittistäkin pyykinpesua 1970-luvun tapahtumista. Rauhan ajasta on myös seurannut, että saarnaajien keski-ikä on noussut voimakkaasti. Uudet saarnaajat on rekrytoitu keski-ikäisten joukosta. Yleisin saarnaajaksi asettamisikä näyttää olevan 40 ja 50 ikävuoden välissä. Samaan aikaan kuitenkin saarnaajien määrä on jatkanut selvästi kasvuaan. Tämä kertoo jonkinasteisesta ilmastonmuutoksesta lestadiolaisyhteisöissä. Kun 1970-luvun kuohunnan vuosina arvostettiin rohkeita, nuorehkoja mielipidevaikuttajia, ovat 1990-luvulla saaneet arvostusta keski-ikäiset. Saarnaajien keski-iän nousua selittää tietysti myös se, että suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi. Se ei voi kuitenkaan selittää kuin hieman vanhojen saarnaajien osuuden kasvua.

Taulukko 4 Lestadiolaissaarnaajien ikärakenne 1900 - 2000
Ikäryhmä 1900 1934 1970 1980 1990 2000
40-vuotiaat ja nuoremmat 43 13,4% 81 27,2% 90 26,1% 137 32,4% 151 22,3% 99 12,6%
41 - 59 -vuotiaat 200 62,3% 130 43,6% 151 43,8% 209 49,4% 388 57,4% 405 51,4%
60-vuotiaat ja vanhemmat 78 24,3% 87 29,2% 104 30,1% 77 18,2% 137 20,3% 284 36,0%
Yhteensä 321 298 345 423 676 788

Lestadiolaissaarnaajien ammatillisessa rakenteessa on tapahtunut voimakasta muutosta. Kuten aikaisemmin todettiin, oli 1800-luvulla Etelä-Suomessa saarnaajina toimineista huomattava osa rakennusalan ammattimiehiä tai käsityöläisiä. Vuoden 1934 luetteloon ei ole merkitty saarnaajien ammatteja. Vuoden 1970 puhujaluettelosta (Taulukko 5) ammatit sen sijaan löytyvät. Akateemisten ammattien harjoittajien määrä oli jo vuonna 1970 varsin korkea. Tätä selittää papiston keskeinen osuus herätysliikkeen sananjulistajien joukossa. Heidän osuutensa on kuitenkin koko ajan laskenut maallikkosaarnaajien lukumäärän noustessa. Vuonna 1970 liikkeen saarnaajiin kuului 80 pappia eli reilu enemmistö akateemisen koulutuksen saaneista. Samana vuonna liikkeen piirissä toimi 32 opettajaa sananjulistajan tehtävissä. Vuoden 2000 alussa liikkeeseen kuuluvien pappien määrä oli noussut 120:een, mutta ennen kaikkea opettajien osuus oli kasvanut, ja heistä (129) oli tullut suurin yksittäinen ammattiryhmä lestadiolaissaarnaajien joukossa. Opettajien määrän kasvua selittää se, että he ovat puhetyöläisinä luonnollinen valintakohde. Uusina, ammatteina olivat lääkärit (9) ja diplomi-insinöörit (26) kasvattaneet osuuttaan. Johtavassa asemassa olevien sekä yrittäjien määrä kasvoi vahvasti 1900-luvun viimeisillä kahdella vuosikymmenillä. Vanhoillislestadiolaisten vahva panos suomalaisessa yritystoiminnassa on huomattu myös tiedotusvälineissä. 5 Käsitys lestadiolaisista menestyvinä ja yritteliäinä, protestanttisen työmoraalin sisäistäneinä kansalaisina saa vahvistusta myös vanhoillislestadiolaisuuden saarnaajaluettelosta. 6 Virkamiesten ja toimihenkilöiden osuuden kasvu selittynee julkisen sektorin vahvalla kasvulla. Mielenkiintoinen on tämän ammattiryhmän sisäinen jakauma. Selvästi yliedustettuina ovat kanttorit (12), rakennusmestarit ja teknikot (44), poliisit (6) ja upseerit ja muu armeijan kantahenkilökunta (16).

Lestadiolaissaarnaajien luettelo vuodelta 2000 kertoo sen, että saarnaajan tehtävään nostetaan yleensä hyvin koulutettu ja hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva keski-ikäinen mies. Kuva ei vastaa sitä julkisuudessa usein esille tulevaa kuvaa, jossa lestadiolaisuus mielletään vähänkoulutettujen ja yksinkertaisten ihmisten uskonnoksi.

Taulukko 5 Lestadiolaissaarnaajien ammatit 1970 - 2000
Ammattiryhmä 1970 1980 2000
Akateemiset ammatit 7 114 32,5% 163 38,4% 302 38.4%
Johtavassa asemassa olevat 8 10 2,9% 20 4,7% 69 8,8%
Yrittäjät 9 6 1,7% 15 3,5% 50 6,3%
Maanviljelijät 10 100 28,5% 57 13,4% 75 9,5%
Virkamiehet ja toimihenkilöt 11 44 12,5% 101 23,8% 198 25,1%
Työväestö 12 39 11,1% 53 12,5% 90 11,4%
Muut 13 38 10,8% 16 3,7% 4 0,5%
Yhteensä 351 425 788

5. Lappeenrannan vanhoillislestadiolainen yhteisö 1900-luvun lopulla

Lappeenrannan seudun vanhoillislestadiolaiset järjestäytyivät vuonna 1933, jolloin perustettiin Lappeenrannan ja sen ympäristön rauhanyhdistys. Yhdistyksen perustamiskokouksessa oli mukana 29 henkilöä, ja ensimmäisenä toimintavuonna siihen liittyi 46 jäsentä. Jäsenten joukossa oli joitakin yrittäjiä, virkamiehiä ja työmiehiä sekä lähiseudun maaseudulta talollisväestöä. Runsaat puolet jäsenistä asui maaseudulla. Suurin osa oli keski-ikäisiä, useimmat kolmenkymmenen ja viidenkymmenen ikävuoden väliltä. Koska jäsenluettelo on vajavainen, ei sen perusteella ole mahdollista tehdä ensimmäisiltä vuosilta muita kuin yleisluontoisia havaintoja. 1

Vuoden 1999 alussa Lappeenrannan Rauhanyhdistyksen jäsenten ikärakenne (Taulukko 6) oli huomattavasti toisenlainen. Nuoria jäseniä on paljon. Ikärakenteen pohjalta voisi päätellä yhteisön koon jatkossa kasvavan. Nuorten jäsenten suurta osuutta selittää lestadiolaisperheiden keskimääräistä suurempi lapsimäärä. 2 Lappeenranta tarjoaa myös suhteellisen hyvät mahdollisuudet opiskeluun ja työn saantiin, mikä osaltaan selittää jäsenmäärän kasvua. Merkittävä osa lestadiolaisperheiden lapsista omaksuu vanhempiensa uskonvakaumuksen, mikä myös heijastuu rauhanyhdistysten jäsenmäärään.

Taulukko 6 Lappeenrannan Rauhanyhdistyksen jäsenten ikärakenne 1999
Ikäryhmä 3 henkilöä %
30-vuotiaat ja nuoremmat 65 41
31 - 50-vuotiaat 33 21
51 - 64-vuotiaat 26 17
65-vuotiaat ja vanhemmat 34 21
Yhteensä 158 100

Rauhanyhdistyksen jäsenten ammattijakauma (taulukko 7) kertoo, että lestadiolaisyhteisön koulutustaso on huomattavasti korkeampi kuin muun väestön. Työväestön osuus on yllättävän vähäinen paikkakunnalla, jossa raskas teollisuus on tarjonnut työtä tuhansille vuosikymmenestä toiseen. Akateemisten osuus tulee mitä ilmeisemmin vielä kasvamaan, sillä enemmistö opiskelijoista valmistuu muutaman vuoden sisällä akateemiseen ammattiin. Hyvä työmoraali sekä työn ja opiskelun arvostus tullee edelleen nostamaan lestadiolaisten koulutustasoa. 3 Sen sijaan yrittäjyys ei näy olevan, päinvastoin kuin esimerkiksi Pohjanmaalla, tavallista kaakkoissuomalaisessa lestadiolaisyhteisössä.

Koulutustason nousu ja lestadiolaisten asettautuminen yhä merkittävämpiin tehtäviin asettaa herätysliikkeen uusien haasteiden eteen. Voivatko talonpoikaisesta arvomaailmasta nousevat elämänarvot ja tavat säilyttää asemansa liikkeen sisällä huolimatta siitä, että yhteisön jäsenet toimivat yhä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa merkittävissäkin asemissa?

Taulukko 7 Lappeenrannan Rauhanyhdistyksen jäsenten ammatillinen jaukauma 1999
Ammattiryhmä henkilöä %
Akateemiset ammatit 38 24
Yrittäjät 3 2
Virkamiehet ja toimihenkilöt 19 12
Maanviljelijät 13 8
Työväestö 24 15
Opiskelijat 38 24
Muut (eläkeläiset,kotiäidit ym.) 23 15
Yhteensä 158 100

Lähdeviitteet:

1. Lestadiolaisuus herätysliikkeenä

 1. Lapin Marian henkilöllisyyttä ovat pyrkineet selvittämään useat tutkijat. Hän oli todennäköisesti Föllingestä kotoisin ollut paimentyttö Milla Clemensdotter, joka kuului pastori Pehr Brandellin johtamaan uuslukijaisuuteen (esim. Gunnar Wikmark; Vem var Laestadius` "Maria"? Ett identifieringsförsök. - FBV 1954. Skellefteå.; Lars Levi Laestadius och lappflickan Maria, Stockholm 1961).
 2. Raittila, Pekka; Lestadiolaisuus suomalaiskansallisena ja kirkollisena liikkeenä. Valvoja 1962, 22.; Lestadiolaisuus 1860-luvulla. leviäminen ja yhteisönmuodostus. Diss 1976.Helsinki , 17.
 3. Raittila 1976, 31. Sekä Suomen että ennen kaikkea Ruotsin puolella alkuherätyksen ydinaluesijaitsi äärimmäisessä periferiassa. Ruotsissa perifeeristä asemaa vahvisti vielä se, että väestö puhui vain joko saamea tai suomea äidinkielenään.
 4. Kautokeinon levottomuudet johtivat paikkakunnan nimismiehen, papin ja paikallisen kauppiaan pahoinpitelyyn. Sekä nimismies ja kauppias menehtyivät.; Castrén, Kaarlo; Lestadiolaisuus Suomessa Venäjän viranomaisten pelon kohteena- -SKHSV XXIII (1933). Helsinki 1934, 140-148., Raittila, Pekka; Lestadiolaisuus Pohjois-Amerikassa vuoteen 1885. SKHST 121. Helsinki 1982, 23.; Kinnunen, Mauri; Lestadiolaisuus ja ortodoksinen kirkko.- Justitia 14. Lestadiolaisuuden monet kasvot. Helsinki 2001, 75 - 77.
 5. Lohi, Seppo; Sydämen kristillisyys. Lars Levi Laestadius ja lestadiolaisen herätyksen alkuvaiheet. Jyväskylä 1989, 237.; Virkkala, Oiva; Alkulähteille. Lappeenranta 1945, 17.; Talonen, Jouko; Pohjois-Suomen lestadiolaisuuden poliittis-yhteiskunnallinen profiili 1905 - 1929. SKHST 144. Diss. Helsinki. Saarijärvi 1988, 53.
 6. 6. Raittila 1976, 18-26.; Juntunen, Hannu; Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta. STKSJ Lestadiolaisyhteisöjen rakenne 132. Diss. Helsinki 1982, 15.; Lohi, Seppo; Lestadiolainen identiteetti tänään. KeskiPohjanmaa 30.6.1999 ja Pohjolan sanomat 4.7.1999.; Ihonen, Markku; Mediakummajainen. Herätysliikkeen julkisuusongelmien äärellä. Tiedotustutkimus 4/2000., 68 - 78. 7. Lohi 1999. 8. Lohi 1999.; Ihonen, Markku; Esimodernista myöhäismoderniin. Esikoislestadiolaisuus kohtaa nykymaailman, Justitia 14. " Lestadiolaisuuden monet kasvot. Helsinki 2001, 161 " 165.; Kinnunen 2001, 63 - 65.
 7. 9. Hajaannuksia ja niihin liittyvä problematiikkaa on käsitellyt dosentti Jouko Talonen artikkelissaan Lestadiolaisuuden hajaannukset (Lestadiolaisuuden monet kasvot. Justitia 14. s. 11 - 30).; Ks . lisäksi Suolinna, Kirsti & Sinikara, Kaisa; Juhonkylä. Tutkimus pohjoissuomalaisesta lestadiolaiskylästä. Jväskylä 1986, 21 - 24.
 8. 10. Ihonen 2000, 68 - 70.; Ihonen 2001, 165 - 173.
 9. 11. Kinnunen 2001, 90 - 91.
 10. 12. Ihonen 2001, 67 - 70.; Ihonen 2001, 160 - 176.

2. Periferian elämänarvot rintamaille

 1. Raittila 1976, 155.
 2. Esim. ensimmäiset lestadiolaiskontaktit Lappeen pitäjässä ja Taipalsaarella 1870-luvun alussa (Kinnunen, Mauri; Arpa lankesi ihanasta maasta. Lestadiolaisuuden vaiheita Lappeenrannan seudulla vuodesta 1870. Jyväskylä 1993, 9-10 ja 24-25).
 3. Tämä kehitys saattoi muuttaa herätysliikkeen luonnetta siinä määrin, että se johti lopulta liikkeen hajoamiseen vuosisadan vaihteessa.
 4. 4. Ks. taulukko 1.
 5. Väyrynen,Leo; Lestadiolaisuuden alkuvaiheista vuosisadan vaihteen hajaannuksiin. "Hyvän Paimenen hoidossa". Helsingin Rauhanyhdistys 100 vuotta. Jyväskylä 1988, 14 -16, 38. Rauhanyhdistys Helsingissä ry:n johtokunnassa 1889-1899 olleista 22 henkilöstä yhdeksän oli rakennusmestaria ja kolme muurarimestaria (Särkiniemi 1988, 159).
 6. Immonen, Olli; Lappeenrannan varuskuntahistoria. Lappeenranta 1992, 254 (Viimeisessä urakkakilpailussa oli mukana mm. helsinkiläinen rakennusmestari J.Mantila, joka teki alimman tarjouksen).; Lappeenrannan Kaupunginarkisto (LKA). Maist. ptk. Cj:6. 25.4.1894, § 52.
 7. Saarnaajista neljä oli syntyisin Parkanosta ja Ahlaisista. Pomarkusta ja Merikarvialta oli syntyisin kaksi saarnaajaa.
 8. Vahvasti edustettuna olivat seuraavat pitäjät: Impilahti (neljä saarnaajaa). Uusikirkko (kolme saarnaajaa) ja Padasjoki (kolme saarnaajaa). Raittilan matrikkelin todistusarvoon tulee suhtautua kriittisyydellä. Siihen on otettu lähinnä eri kirjallisista lähteistä tunnetut saarnaajat. Tällaisia olivat nimeomaan saarnaajat, jotka liikkuivat työtehtävissä laajoilla alueilla. Sen sijaan monet paikalliset saarnaajat, jotka vuosikymmenien ajan pitivät tupaseuroja kotikylissään, ovat jääneet lähes tyystin matrikkelin ulkopuolelle. Tästä hyvänä esimerkkinä on Raittilalle täysiin tuntemattomat paikallissaarnaajat Säkkijärveltä. (Kinnunen, Mauri; Viipuri läänin lestadiolaisuus.
  Linkki eri kulttuurien välillä. Suomen historian lisensiaatintutkimus: JYHL 1996)
 9. 7. Lähde: Raittila, Pekka; Lestadiolaisuuden matrikkeli ja bibliografia. SKHST 74. Forssa 1967.Taulukko on laadittu Raittilan matrikkelin perusteella. Saarnaajat ovat voineet toimia useissa eri ammateissa. Mikäli ammattia on vaihdettu taulukossa ilmenevien ammattiryhmien sisällä, sitä ei ole kirjattu kuin kerran. Jos ammattia on vaihdettu kokonaan toiseen ammattiryhmään, on se kirjattu joka kerta. Näin ollen kirjattuja ammatteja on huomattavsti enemmän (141) kuin tarkasteltujen saarnaajien lukumäärä (95).
 10. Rakennusmestari, urakoitsija, peltiseppämestari, maalari, maalarimestari, ratamestari, kadunlaskijamestari, uunintekijä.
 11. 10. Puuseppä, seppä, suutari, räätäli, nuohoojamestari, satulaseppä, konemies.
 12. Työmies, tehtaantyömies, lasitehtaan työmies, sokeritehtaan työmies, yövartija.
 13. Talollinen, maanviljelijä.
 14. Renki, vuokraaja, mäkitupalainen, torppari, itsellinen, läksiäinen, palstatilallinen, mökkiläinen.
 15. Metsänhoitaja,kansakoulunopettaja, kiertokoulunopettaja, aliupseeri, poliisikonstaapeli, vääpeli,kirjanpitäjä, työnjohtaja.
 16. Tehtailija, tehtaanomistaja, kauppias, liikemies, silakkakauppias, maakauppias, sahanomistaja.
 17. Talonomistaja, ajuri, kalastaja.

3. Viipurin läänin lestadiolaisyhteisöt 1800-luvulla

 1. Suomen Virallinen Tilasto (SVT) IV:5, 58.; Hietanen 1982a, 63-73.
 2. Lappeen Kirkonarkisto (Lappee KA). Rippikirjat 1880-1899.; Mauri Kinnusen kokoelma (MKK). Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista 1880-1920.
 3. Viime vuosisadan lopulla Savitaipaleella asuneiksi lestadiolaisiksi on tunnistettu 18 henkilöä. Miehistä seitsemän oli talollisia, yksi torppari, yksi räätäli ja yhden yhteiskunnallisesta asemasta ei ole aivan varmuutta, mutta hän lienee ollut torppari. Kaikki Savitaipaleen lestadiolaiset olivat syntyneet kotipitäjässään (Savitaipale KA.; MKK. Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista). Taipalsaaren lestadiolaisyhteisö ei ollut yhtä homogeeninen. Siihen kuului seitsemän talollista, yksi seppä, työmies ja itsellinen. Yhteisön jäsenistä 11 oli syntynyt kotipitäjässään, kolme Lemillä ja yksi Savitaipaleella, Lappeella, Puumalassa, Pihtiputaalla, Rautalammella ja Ahlaisissa kussakin (Taipalsaari KA.; MKK. Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista).
 4. Viipurin läänin alueella syntyneistä 56 oli syntynyt Lappeen pitäjässä, neljä Taipalsaarella, kolme Lappeenrannassa ja Heinjoella sekä kaksi Savitaipaleella ja Viipurissa. Lappeen pitäjässä syntyneistä melkein kaikki (47) asuivat maaseudulla, samoin Heinjoella ja Viipurissa syntyneet sekä yksi Taipalsaarella syntynyt. Hyvin edustettuna lestadiolaisyhteisössä olivat lisäksi seuraavat pitäjät: Kerimäki (5), Pieksämäki (3), Saarijärvi (3), Iisalmi (3) ja Leppävirta (3) (Lappee KA.; Lappeenranta KA.; MKK. Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista 1880-1920).
  5. Pentti Oikkosen haast. 1.1.1992.; Einari Meurosen haast. 9.1.1992.
 5. MKK. Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista 1880-1920.
 6. Lappee KA.; Lappeenranta KA.; MKK. Kortisto Lappeenrannan seudun lestadiolaisista 1880-1920.; LKA. Raastuvanoikeus ja maistraatti. Ar:2-Ar:5, Aab:1, Aab:3-Aab:4, Cj:4-Cj:7.
 7. Rakennusmestari, muurari, puuseppä, nikkari, seppämestari, levyseppä, peltiseppä,
 8. Läksiäinen, työmies.
  10. Räätäli, suutari, värjäri.
 9. Vaakakirjuri, vanginvartija, luutnantti, kauppias
 10. LKA. Raastuvanoikeus ja maistraatti. Bb:1.
 11. Kinnunen 1993, 19-21, 34-37.
 12. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen arkisto ( SRKA), E:5. rauhanyhdistysten kirjeenvaihto.; Valtioneuvoston Kanslian arkisto (VNKA), Yhdistysrekisteritoimiston arkisto rn:o 2307.
 13. Luukka 1964a, 105-115.; Luukka 1964b, 21-23.; Raittila 1967, n:ot 24, 76, 90, 275, 321, 331, 419, 420, 444, 511, 559.; Lappee KA.; Taipalsaari KA.; Elsa Kuokkasen haast. 2.3.1990.; Kansallisarkisto (KA). Martti E. Miettisen kokoelma (MEMK). Aleksandra Mäkisen haast.; Seppo Leivon kokoelma (SLK). Saarnaajakortisto.; Huutavan Ääni (HÄ) 1918-1939.; Kolkuttaja (Kolk.) 1900-1917.; SLL 1912-1939.
 14. Lauri Naukkarisen kirje 5/1994, Sulo Korhosen kirje 13.9.1994.; Otto Matikaisen kirje 26.9.1994.; Ilmari Paukkusen haast. 26.5.1994.
 15. Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen Suomen kirkkohistorian jaosto. Kirkollisen kansanperinteen yleiskysely (SKHJ/K1). Koivisto 12N. p. 222.
 16. Onni Honkalan haast. 20.6.1994.; Sulo Korhosen kirje 13.9.1994.; SKHJ/K1. Valkjärvi 1. p. 5-9.

4. LESTADIOLAISSAARNAAJAT 1900-LUVULLA

 1. Suolinna & Sinikara 1986, 28 - 33; 122-126.
 2. 2. Vuoden 1900 yhteenveto on koottu Pekka Raittilan teoksesta Lestadiolaisuuden matrikkeli ja bibliografia, joka ilmestyi vuonna 1967. Teoksen matrikkelista on poimittu ne saarnaajat, jotka toimivat saarnaajina tai pappeina Suomessa vielä vuonna 1900. Muiden vuosien yhteenvedot on koottu SRK:n arkistossa olevista puhujaluetteloista. Vuoden 1970 puhujaluettelossa ei ole kaikkien saarnaajien syntymäaikaa.
 3. Murroksen aiheuttamaa problematiikkaa on käsitelty mm. seuraavissa kirjoissa ja artikkeleissa: Kurvinen, Jorma; Raportti lestadiolaisuudesta. Mikkeli 1980.; Ruokanen Miika; Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus. Kirkon tutkimuslaitos sarja A. N:o 32. Tampere 1980. Savela, Voitto; 1970-luvun tarkastelua. Pieksämäki 1990.
 4. SRK hankki 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa kaikkiaan kuusi leirikeskusta. Niissä aloitettiin vilkas leiritoiminta. Rauhanyhdistyksissä käynnistettiin uutena toimintamuotona päiväkerhot, pyhäkoulutyötä uudistettiin ja lähes jokaisessa rauhanyhdistyksessä aloitettiin myös raamattuluokkatoiminta. Uusia rauhanyhdistyksiä rakennettiin ja rakennushankkeiden toteuttamiseksi suoritettiin valtavissa mitoissa myyjäistoimintaa. Suurin osa Suomessa nykyisin toiminnassa olevista rauhanyhdistysten rukoushuoneista on rakennettu tai hankittu joko 1970- tai 1980-luvulla.
 5. Esim. Kauppalehti. Optio Special. 21.9.2000 tai Helsingin Sanomat. Kuukausiliite 21/16.10.1993.
 6. SRKA. Puhujaluettelo vanhoillislestadiolaisista saarnaajista 2000.
 7. Akateemisissa ammateissa ovat edustettuina mm. papit, opettajat, lääkärit, diplomi-insinöörit ja professorit. Akateemisen koulutuksen saaneita sisältyy myös johtavassa asemassa olevien, yrittäjien ja virkamiesten ryhmiin.
 8. Johtavissa ammateissa edustettuina ovat mm. toimitusjohtajat, talouspäälliköt, päätoimittajat.
 9. Yrittäjien ryhmään kuuluvat liikkeenharjoittajat, kauppiaat, autoilijat, metsäkoneurakoitsijat
 10. Tämä ryhmä on selkein määritellä.
 11. Virkamiehiin ja toimihenkilöihin on laskettu mukaan virkamiesten lisäksi mm. yritysten työnjohtoporras, armeijan upseerit, poliisit, suunnittelijat.
 12. Työväestöön on laskettu mm. kirvesmiehet, talonmiehet, tehdastyöläiset, metsurit.
 13. Tähän ryhmään kuuluvat saarnaajat, eläkeläisiksi itsensä ilmoittaneet sekä sellaiset, joita ei ole voinut sijoittaa muihin ryhmiin..

5. Lappeenrannan vanhoillislestadiolainen yhteisö 1900-luvun lopulla

 1. Kinnunen 1993, 49 - 50.; Lappeenrannan Rauhanyhdistyksen arkisto (LPRYA). Jäsenluettelot.
 2. Rauhanyhdistyksen jäseneksi hyväksytään 15 vuotta täyttänyt ja konfirmoitu vanhoillislestadiolaisen uskonvakaumuksen omaksunut henkilö. Yleensä yhdistyksen jäseneksi liityttyään 16 - 20 vuotiaana.
 3. Professori Timo Kyntäjä on käsitellyt aihetta artikkelissaan Kotimaa-lehdessä (28/16.7.1999) todeten seuraavaa:
  Lestadiolaisista tiedetään, että heissä oli suhteellisen paljon käsityöläisiä ja ammmattitaitoisia työläisiä, joista monet olivat liikkuvissa töissä ja toimivat samalla saarnamiehinä. Lestadiolaisten muodostamasta erilliskulttuurista on puhuttu, mutta tämän kulttuurin taloudellisista verkostoista, väitetyistä varakkuuden arvostuksesta ja taloudellisesta rationaalisuudesta ei juurikaan ole tutkimustietoa.
  Ainakin körttiläisyys ja lestadiolaisuus korostivat elämän ja tapojen yksinkertaisuutta, pidättäytymista maailman turhuuksista.. Kun körttiläiset pitivät työntekoa jumalanpalveluna ja työtä tarpeellisena lihankurituksena, Laestadius meni ehkä vieläkin pidemmälle, kun hän julisti työn kristilliseksi velvollisuudeksi ja laiskuuden ja joutilaisuuden hengelliseksi rappioksi. Työ pitää ihmisen kurissa ja valvonnassa ja estää häntä vaipumasta syntiin ja epäraittiiseen haaveiluun. Tässä julistuksessa on selvästi sellaisia puritaanisia piirteitä, joista Weber puhuu. Näiden vivahteiden ohella luterilainen armon julistus elää kuitenkin vahvana suomalaisissa herätysliikkeissä, ja sikäli niistä puuttuu kalvinismin rationaalisuus ja kovuus. Tämä on ilmeistä körttiläisyydessä, mutta myös Laestadius piti kristillisen elämän korkeimpana tavoitteen jumalayhteyttä, ja se on weberiläisessä katsannossa mystiikkaa, ei asiallista ja rationaalista uskonnollisuutta.
  Synnintunnon julistus, parannuksen vaatimus ja Jumalan armon varaan heittäytymisen oikeus ovat eri muodoissaan osa herätysliikkeiden luterilaista perintöä, samoin esivallan kunnioitus. Nämä ovat kaikki piirteitä, joita ei voi sovittaa Weberin ylpeiden puritaanien kaulaan. Lisäksi Laestadiuksen edellä mainitussa työetiikan julistuksessa on kiinnostava lisäpiirre: Ei riitä, että kristitty työskentelee hankkiakseen oman elantonsa, vaan myös heikkojen ja avuttomien tulee voida elää uskovaisen ahkeruudesta. Ajatus työstä yhteiseksi hyväksi soveltuu paremmin pohjoismaisen hyvinvointivaltion kuin liberalistisen kapitalismin ideaan.
 4. LPRYA., Jäsenluettelot.
Päivitetty 17.12.2006 19:58
© Lestadiolaisuus.info

Sponsored by ProKarelia